వివరాలు 2011 2001
జనాభా 28,82,469 26,01,797
పురుషులు 14,51,777 13,18,093
జనాభా పెరుగుదల 10.79శాతం 14.78శాతం
అక్షరాస్యత శాతం 67.30 62.83
పురుషుల్లో అక్షరాస్యత శాతం 77.78 75.83
మహళల్లో అక్షరాస్యత శాతం 56.77 49.54
ఆరేళ్లలోపు చిన్నపిల్లల సంఖ్య 3,31,586 3,40,663
ఆరేళ్లలోపు బాలుర సంఖ్య 172902 1,74,638
ఆరేళ్లలోపు బాలికల సంఖ్య 158684 1,66,025
అక్షరాస్యుల సంఖ్య 17,16,766 14,20,752
పురుషుల అక్షరాస్యుల సంఖ్య 9,94,699 86,7054
మహిళల అక్షరాస్యుల సంఖ్య 7,22,067 5,53,698