రాచపాలెం విశ్లేషణలు

జన్మించినపుడు అందరూ శూద్రులే
భక్తి లేకుండా జ్ఞానం ఫలం లభించదు
అన్ని ప్రాణులలో ఉండే ఆత్మ ఒక్కటే
రావణునకు నెపుడు రాముడు సరిగాడు
గురువును మించినవారు లేరు
ఇల్లాలి చదువు ఇంటికి వెలుగు
దానం చేస్తే జన్మ ధన్యం
ప్రజల్లోకి జ్ఞాన సిద్ధాంతం
శివయే సృష్టికి మూలం
మనసు శుద్ధి
సజ్జనుడు-దుర్జనుడు
ఇల్లాలి చదువు ఇంటికి వెలుగు
దుష్టులు గురువులా?
వినయం వల్లే చదువు
యోగికి గుణం ముఖ్యం
మనుషులున్న సమాజ నిర్మాణం
తత్త్వవేత్తలు ఆదర్శవంతంగా ఉండాలి
కష్టపడి బతికేవాళ్ళే గొప్పవాళ్ళు
భక్తి లేకుండా జ్ఞానం ఫలం లభించదు
కొంపలు కూల్చే కులం
నిర్భాగ్యులు
పెత్తనంలేని సమాజం
దురాశను వదులుకుంటేనే దు:ఖానికి తెర
మదం మంచికాదు