ప్రొద్దుటూరు

ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గంలో ప్రొద్దుటూరు, రాజుపాలెం మండలాలు ఉన్నాయి.