కుల నిర్మూలనోద్యమానికి బ్రహ్మంగారు ములుగర్ర

కులము గోత్రమంచు కూసెడి మలపల కర్మఫలము ముందు కట్టికుడుపు బ్రహ్మమందగలరు వర్ణాదలను వీడ కాళికాంబ!హంస !కాళికాంబ కులం గోత్రం అని కూసే మలపలు అంటే వదరబోతులను వాళ్ళు చేసే అసాంఘికవాదం భవిష్యత్తులో  కట్టికుడుపుతుంది. వర్ణపిచ్చిని...

Read More