అమ్మవారి అలంకారాలు


మహిషాసురమర్ధనీ దేవి అలంకారం
సరస్వతీదేవి అలంకారం
గాయత్రీదేవి అలంకారం
గజలక్ష్మీదేవి అలంకారం
అర్ధనారీశ్వరీదేవి అలంకారం
అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారం
రాజరాజేశ్వరీదేవి అలంకారం
గజలక్ష్మీ అలంకారం