మైదుకూరు వాసవీమాత అలంకారాలు

రాజరాజేశ్వరీదేవి అలంకారం
అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారం
గాయత్రీదేవి అలంకారం
అర్ధనారీశ్వరీదేవి అలంకారం
సరస్వతీదేవి అలంకారం
మహిషాసురమర్ధనీ దేవి అలంకారం
గజలక్ష్మీదేవి అలంకారం