మైదుకూరు

నియోజకవర్గంలోని మండలాలు
1. మైదుకూరు 2. దువ్వూరు 3. ఖాజీపేట 4. బ్రహ్మంగారిమఠం 5. చాపాడు